ANUNCI DE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE CEMENTIRI DE L’AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

ANUNCI

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament del servei de cementiri de l’ajuntament de sant Miquel de Campmajor, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà al de publicació del present anunci a la web municipal mitjançant el Tauler d’Edictes Electrònic https://www.santmiqueldecampmajor.cat/etauler, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.