Acords adoptats al Ple Ordinari de 13-12-2018

ACORD D’AMPLIACIÓ DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L’ESTANY DE DIVERSES FACULTATS DE GESTIÓ, RECAPTACIÓ I INSPECCIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC LOCALS.

Primer.- Delegar al Consell Comarcal del Pla de l’Estany, a l’empara del que preveu l’article 7.1 del TRLRHL, les facultats que a continuació s’especifiquen:

TIPUS D’INGRÉS GESTIÓ LIQUIDACIÓ RECAPTACIÓ
Voluntària Executiva
ICIO I TAXA LLICÈNCIA OBRES X  X                          X
PLUSVÀLUA X X        X                X

L’esmentada delegació suposa l’ampliació de l’acord de Ple de data 18 de desembre de 2002, acceptada pel Ple del Consell Comarcal del Pla de l’Estany i formalitzada en conveni subscrit en data 30 de desembre de 2002.

Segon.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present acord comportarà una compensació econòmica que consistirà en el pagament dels imports especificats a l’Ordenança Fiscal de prestació de serveis encomanats al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Tercer.- Ampliar l’abast del conveni formalitzat entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Pla de l’Estany de data 30 de desembre de 2002, amb la delegació aprovada en el present acord, mitjançant una certificació que s’adjuntarà a l’ esmentat conveni com annex.

Quart. Notificar el present acord al Consell Comarcal del Pla de l’Estany perquè efectuï l’acceptació de la delegació conferida.

Cinquè.- El Consell Comarcal del Pla de l’Estany, una vegada hagi acceptat la delegació que s’atorga, publicarà el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, en compliment d’allò que disposa l’article 7.2 del TRLRHL.

Sisè.- Facultar el Sr. Alcalde de l’Ajuntament per formalitzar els documents que siguin necessaris per executar o desenvolupar el present acord.

 

ACORD D’APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA DELS REGIDORS I ALTS CÀRRECS DE L’AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR.

Primer.- Aprovar el “Codi de conducta dels regidors i alts càrrecs de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor” que s’adjunta com a ANNEX d’aquesta proposta.

Segon.- Publicar el present codi de conducta al portal de transparència de la web de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor.

 

ACORD DE SUPORT A LA MOCIÓ AMB MOTIU DEL PRIMER ANIVERSARI DE L’1 D’OCTUBRE

Primer.- Reivindicar i agrair a totes aquelles persones que van fer possible el referèndum d’autodeterminació del passat 1 d’octubre, malgrat les amenaces, l’ús il•legítim de la violència i la brutalitat policial per part del govern espanyol.

Segon.- Reiterar la inapel•lable necessitat que el govern de l’estat espanyol s’assenti a negociar un referèndum acordat i a acceptar el resultat democràtic que s’obtingui del plebiscit. Sense descartar altres opcions o sistemes proposats que puguin fer-ho possible.

Tercer.- Exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats.

Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats , als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH).

 

ACORD DE SUPORT MOCIÓ PEL DESPLEGAMENT DE BANDA AMPLA A TOTS ELS MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

Primer.- Instar a la Diputació a què encarregui al Consorci Localret, al qual aquesta Diputació hi està adherida des del 2014, la redacció d’un estudi de provisió de banda ampla en el territori gironí, que permeti oferir als municipis amb carències d’aquest servei, de tenir un estudi de com fer-los arribar una bona xarxa. I quan el tingui, el faci públic.

Segon.- Demanar a la Diputació de Girona que, a les carreteres locals que són de gestió de la Diputació quan se’n planifiqui la millora en concret a la voravia o en les cunetes, aprofiti per fer passar la infraestructura necessària per tirar la fibra òptica, prioritzant evidentment aquells municipis sense banda ampla o on sigui certament deficitària en funció dels estudis realitzats.

Tercer.- Demanar a la Diputació de Girona que treballi colze a colze amb la Generalitat i els municipis per tal de fer possible el desplegament de la banda ampla a tots els racons de la demarcació, independentment de la mida del municipi i la situació.

Quart.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona, als grups polítics de la Diputació de Girona, al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya i al Consorci Localret.

 

ACORD DE SUPORT A LA MOCIÓ PER DENUNCIAR EL BLOQUEIG JURÍDIC DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL I DE SUPORT ALS PRESOS POLÍTICS QUE FAN VAGA DE FAM

Primer.- Donar ple suport a la decisió dels presos polítics, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, d’iniciar una vaga de fam.

Segon.- Denunciar la vulneració dels drets civils i polítics dels empresonats i empresonades, pel referèndum de l’1-O a través d’una presó preventiva totalment injustificada que vulnera el dret a la presumpció d’innocència i el dret a la llibertat .

Tercer.- Denunciar que el bloqueig del Tribunal Constitucional en la tramitació dels recursos només busca evitar que els presos polítics puguin accedir a la justícia europea per endarrerir la seva posada en llibertat.

Quart.- Exigir una justícia que no obstaculitzi el dret a defensa de qualsevol persona acusada, que no bloquegi interessadament qualsevol recurs judicial ni l’allargui injustificadament. Demanem una justícia imparcial i que respecti els drets civils.

Cinquè.- Manifestar la voluntat de contribuir des d’aquest ajuntament a fer difusió dels motius i greuges que han portat als presos a realitzar la vaga de fam i a impulsar accions que amplifiquin les seves peticions de forma cívica i pacífica.

Sisè.- Igualment, fer una crida a la ciutadania, entitats i col•lectius d’aquest municipi per tal que facin també un posicionament a favor dels presos polítics i les seves reivindicacions legítimes.

Setè.- Exigir que els presos polítics catalans tinguin un judici just, que es jutgi en un marc democràtic i on sigui real la imparcialitat de la justícia i la separació de poders de l’Estat.

Vuitè.- Tot i que el motiu de la vaga de fam no és aquest, exigir, una vegada més, l’alliberament dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades que són perseguits per fomentar únicament la democràcia i la participació ciutadana basant-se en el dret a decidir, internacionalment reconegut.

Novè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat espanyol, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Parlament Europeu, a l’Oficina de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Drets Humans i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).