Acords adoptats al Ple Ordinari de 13-09-2018

ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA XARXA LOCAL SITMUN-GIRONA (SISTEMA D’INFORMACIÓ TERRITORIAL MUNICIPAL) DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA”.

Primer.- SOL•LICITAR l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor a la Xarxa Local SITMUN-Girona, l’accés al servei en els termes que estableix el protocol d’adhesió, i el compromís de facilitar la informació cartogràfica que tingui disponible.

Segon.- FACULTAR expressament al senyor alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris per a l’efectivitat dels acords adoptats.

Tercer.- TRASLLADAR aquests acords a la Diputació de Girona i als serveis tècnics municipals als efectes oportuns.

 

ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2019

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents la modificació de l’ordenança municipal:

Ordenança núm.:                   Reguladora de:
1                                             Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana.

9                                             Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la realització d’activitats jurídico-adminstratives de competència local.
10                                           Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la celebració de matrimonis i cerimònies civils a l’Ajuntament.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2019 i següents la nova ordenança fiscal que a continuació es relaciona:

Ordenança fiscal núm.:            Reguladora de:
15                                            Ordenança fiscal reguladora de la taxa reguladroa de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.

Quart.- L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, relatiu a la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2019, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.