Procés selectiu pel sistema de concurs, d’una plaça d’administratiu/va vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor, grup de classificació C1, en execució de l’oferta pública, pel torn d’estabilització.

Per Decret de l’Alcaldia núm. 2022DECR000243 de data 28 de desembre de 2022 s’ha aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs, d’una plaça d’administratiu/va vacant a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor per a l’any 2022, grup de classificació C1, pel torn d’estabilització. El termini per a la presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El termini finalitza el dia 13 de febrer de 2023.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

Model sol·licitud

ANUNCI BOP

Anunci DOGC