Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Transmissió Mecànica (IVTM).

El Ple de l’1 de març va aprovar la modificació de la Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Transmissió Mecànica (IVTM):

Article 4art. No subjeccions, exempcions, reduccions i bonificacions

1.- No estan subjectes a l’impost els vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, puguin ser autoritzats per a circular excepcionalment en exhibicions, certàmens o carreres limitades als d’aquesta naturalesa.
3.- Bonificacions:

3.2) S’estableix una bonificació del 50% en la quota de l’impost pels vehicles elèctrics i/o amb etiqueta ambiental ECO conseqüència de les seves característiques i incidència en el medi ambient (GLP, flexifuel, GNL, GNC,…)
Per tal d’acreditar les característiques del vehicle per poder optar a la bonificació caldrà aportar alguna de la següent documentació:

1.Permís de circulació del vehicle objecte de bonificació (original).
2.Targeta d’Inspecció Tècnica del vehicle (ITV) amb el corresponent reconeixement en vigor (original).
3.Qualsevol altre mitjà de prova que acrediti el dret a gaudir d’alguna d’aquestes bonificacions de l’impost.