Acords adoptats al Ple extraordinari de data 07-06-2018

 

ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL “PLA ESPECIAL URBANÍSTIC AUTÒNOM DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA EN ALTA DEL MUNICIPI DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR”.

Primer.- Aprovar provisionalment el “Pla Especial urbanístic Autònom de la xarxa d’abastament d’aigua en alta de l’ajuntament de Sant Miquel de Campmajor”.

Segons.- Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb l’art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.

Tercer.- Trametre la documentació de l’expedient al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, perquè l’aprovi definitivament, si s’escau.

Quart.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

 

MOCIÓ PER LA PROTECCIÓ DEL CORALL VERMELL AL LITORAL CATALÀ

Primer.- Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a revocar l’adjudicació de les llicències d’autoritzacions d’extracció i venda de corall vermell en aigües exteriors al litoral català.

Segon.- Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a respectar la moratòria decretada per la Generalitat a les aigües interiors i fer-la extensiva a les totes les aigües exteriors de Catalunya.

Tercer.- Instar el govern de l’estat Espanyol i a la Generalitat de Catalunya a reforçar el control de la pesca furtiva amb l’objectiu d’eliminar les conseqüències ambientals negatives d’aquesta pràctica i a eradicar la sensació d’invulnerabilitat dels furtius.

Quart.- Instar la Generalitat de Catalunya a utilitzar aquesta parada biològica del corall per potenciar les campanyes de sensibilització que es duen a terme sobre l’elevat valor ambiental del corall i el risc de la seva explotació extractiva i l’alternativa d’explotar turísticament la presència de corall al fons marí de la zona en concret.

Cinquè. Col•laborar amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a patrimoni natural que cal preservar.

Sisè.- Comunicar aquest acord al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, a les entitats municipalistes i a la Fundació ENT.