Acords adoptats pel Ple de data 01-03-2018

APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L’ANY 2019 DEL MUNICIPI DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

Primer.- Proposar que les festes del municipi, per l’any 2019, siguin les següents d’acord amb els següents nuclis de població:

Sant Miquel de Campmajor: Santa Àgata 5 de febrer  Sant Miquel 30 de setembre

Falgons: Sant Vicenç 22 de gener  Sant Ferriol 18 de setembre

Ventatjol: Sant Lluís 21 de juny  Sant Lluc 18 d’octubre

Briolf: Sant Lluís 21 de juny  Sant Esteve 27 de desembre

Sant Martí de Campmajor: Santa Quitèria 22 de maig  Sant Martí 11 de novembre

Segon.- Donar trasllat de la present resolució als Serveis Territorials a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

ACORD DE PLE PER A L’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS EN CAMINS PÚBLICS LOCALS – AMPLIACIÓ DEL CAMÍ DE CAL SECRETARI I PAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL CAMÍ DE ROCA

Primer.- Adjudicar el contracte menor d’obres anomenat “Ampliació del Camí de Cal Secretari” i “Pavimentació d’un tram del Camí de Roca” a l’empresa AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA per un import de 41.322,31 euros i 8.677,69 euros d’IVA.

Segon.- Aprovar la despesa corresponent a l’execució de l’obra de “Ampliació del Camí de Cal Secretari” i “Pavimentació d’un tram del Camí de Roca” amb càrrec a l’aplicació pressupostària 454/61901 “Arranjament de camins municipals” del pressupost de la Corporació.

Tercer.- Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.

Quart.- Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària en el termini de deu dies a partir de la data.

 

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2, REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2018 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal que a continuació es relaciona:
Ordenança fiscal núm.2  reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM).

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional, així com el text complet de l’Ordenança Fiscal aprovada durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer.- Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.

Quart.- L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta categoria, relatiu a la modificació de les Ordenances fiscals per a l’exercici 2018, serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.