Mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals

OBJECTIUS

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. Aquesta llei preveu la realització d’un plànol de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que els envolta. L’objectiu d’aquest document és l’elaboració del plànol de delimitació que ha de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions situades en el terme municipal de Sant Miquel de Campmajor. Així com determinar les fases d’execució dels treballs que cal efectuar per complir les obligacions establertes per l’article 3 de la Llei 5/2003, tant pel termini en què s’han de dur a terme com respecte de l’àmbit territorial afectat.


MARC NORMATIU 

  • La llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, on es determina que les entitats locals situades en zones d’alt risc han de disposar d’un pla de prevenció.
  • El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció d’incendis.
  • La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
  • Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions, el qual desplega aquesta Llei. Amb aquesta normativa es defineixen les zones on s’ha d’aplicar la normativa i les mesures de prevenció que s’han d’adoptar.
  • Resolució núm. 1278 de l’1 de juliol de 2014 per oferir assistència tècnica als ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció o actualització dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003.