PLE EXTRAORDINARI- 25 de febrer

Sessi贸 Extraordin脿ria de Ple de l鈥橝juntament, el 25 de febrer de 2021 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuaci贸: ORDRE DEL DIA: 1.- Aprovaci贸 del Conveni de cessi贸 d鈥櫭簊 de desfibril路ladors i gesti贸 de la seva xarxa en el marc del programa Pm05 鈥淕irona, territori […]

Sessi贸 PLE ORDINARI 14/01/2021

  DECRET D’ALCALDIA De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de r猫gim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text ref贸s de la Llei municipal i de r猫gim local de Catalunya, l’article 41 del reglament […]

PLE EXTRAORDINARI 10/12/2020

Ple extraordinari. 19/12/2020   Ordre del dia:   1- Aprovaci贸 inicial del pressupost, bases d’execuci贸 i plantilla de personal per a l’exercici 2021. 2- Moci贸 de suport a la petici贸 dels Consells Esportius de Catalunya per declarar l’activitat f铆sica 鈥渂茅 essencial鈥.   Convocat貌ria. Ple extraordinari desembre