Edictes

Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5131 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 100-0 Edicte: 4393 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Delegació de funcions de l'Alcaldia a partir del 20 de maig de 2024
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4355 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del concurs per a la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal als equipaments de les escoles, ajuntament i local social de Sant Miquel de Campmajor
Exercici: 2024 Bop: 97-0 Edicte: 4354 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Suspensió potestativa de l'atorgament de llicències urbanístiques i d'altres per a dur a terme activitats d'educació en el lleure en el terme municipal de Sant Miquel de Campmajor
Exercici: 2024 Bop: 94-0 Edicte: 4135 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2024 Bop: 82-0 Edicte: 3579 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al manteniment i arranjament de camins privats del municipi
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2413 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació definitiva del Projecte de millora del camí vell del Collell
Exercici: 2024 Bop: 59-0 Edicte: 2342 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2024 Bop: 49-0 Edicte: 1860 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al manteniment i arranjament de camins privats
Exercici: 2024 Bop: 47-0 Edicte: 1678 AJUNTAMENT DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR - Informació pública del Projecte d'actuació específica Masia Can Guerra i Masia Cal Fuster