Sessió PLE ORDINARI 14/01/2021

 

DECRET D’ALCALDIA

De conformitat amb les atribucions que confereixen l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 41 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovats pel reial decret 2568/86, de 28 de novembre, RESOLC:

Primer,- CONVOCAR Sessió Ordinària de Ple de l’Ajuntament, el 14 de gener de 2021 a les 19:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

  1. Aprovació del canvi de data de la sessió ordinària.
  2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
  3. Comunicacions d’Alcaldia
  4. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
  5. Donar compte de la informació tramesa al Ministeri d’Hisenda en relació al període mig de pagament a proveïdors i l’execució del pressupost del 3r trimestre de 2020.
  6. Assumptes urgents.
  7. Precs i preguntes