Sant Esteve de Brió o Briolf

L’Ajuntament adquireix en propietat per al municipi aquest conjunt romànic format per la torre de Briolf (s. XI-XIII) i l’Església de Sant Esteve de Briolf (s.X.-XIII) per poder-lo restaurar a causa del seu caràcter històric, cultural i patrimonial, va ser declarat BCIN (bé cultural d’interès nacional) el 8 de novembre del 1988.

La torre, de defensa, se’ls anomenava “masos torre” i eren bastits per membres de la baixa noblesa -cavallers- o de la molt alta pagesia. Sovint hi vivia el batlle que representava el senyor jurisdiccional

L’església de Sant Esteve, romànica, ja és esmentat al testament del comte-bisbe Miró, on consta com a Briulfo, i va ser llegat a l’església de Sant Pere de Besalú durant el segle X.

El conjunt hauria funcionat com a casa forta, amb funcions de defensa de la vall de Campmajor.

El 8 d’octubre del 2021, el Bisbat de Girona i l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor signen un conveni a títol de cessió de la propietat a favor de l’Ajuntament que adquireix el domini de l’església i la Torre de sant Esteve de Briolf, aquest conveni va ser ratificat prèviament pel Ple el 30 de setembre del 2021.

El conveni es va elevar a públic per a l’atorgament de l’escriptura el 30 de desembre 2021, davant el notari de Girona J.R. Palomero Gil.

S’atribueix a la finca un valor de 5.269,23,.-€. Tanmateix, atesa la profunda rehabilitació que requereix la finca, avui una ruïna, per dotar-la dels requisits mínims per al seu ús, condicions de seguretat i futura conservació, és superior al valor real de la finca, comporta que les parts no atribueixin valor econòmic a la finca, per tant, l’Ajuntament no ha de satisfer contraprestació econòmica a la part cedent.

L’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor assumeix el compromís consistent que, un cop rehabilitada l’església, permetre’n ocasionalment i puntualment l’ús per part de l’Annex parroquial de sant Esteve de Briolf, per als usos pastorals i litúrgics.

 

La torre durant segles va pertànyer a la família Fàbrega Casademont, tot i que actualment pertanyia a l’església per immatriculació, abans de saber d’aquest fet l’Ajuntament es va posar en contacte amb la família i volem agrair i fer constar la bona disposició de la mateixa a cedir la titularitat de la propietat, de forma desinteressada, a l’Ajuntament de Sant Miquel per la seva rehabilitació i conservació.

El mes d’octubre del 2021 l’Ajuntament va sol·licitar una subvenció per la neteja interior i Consolidació de la Torre de Briolf a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura Generalitat de Catalunya el  25 de novembre del 2021 es va concedir la Subvenció per un import de 19.422 € per al Trienni 2021-2023.