Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

 

Us comuniquem que s’han convocat els Ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant i a instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades. El total del pressupost per aquests ajuts és de 50M€.

Termini de sol·licitud: A partir del 25 de maig i durant 2 mesos.

Requisits:

-Les actuacions de retirada només podran ser realitzades mitjançant empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA)

-Per poder sol·licitar l’ajut, s’haurà de disposar d’un pressupost d’una empresa del RERA

-Que la retirada de l’amiant s’hagi efectuat a partir de la data de presentació de la sol·licitud i fins a la finalització del termini d’execució. 

-Disposar d’un document acreditatiu de la propietat i d’una memòria amb els treballs a realitzar.

 

Annex I (per a particulars o comunitats de veïns):

-Es pot executar l’obra un cop presentada la sol·licitud.

-Inclou la retirada, transport i tractament dels residus.

-Concurrència no competitiva (segons ordre de sol·licitud)

-Persones beneficiàries: Propietaris de béns immobles que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

-24 mesos per a l’execució des de l’atorgament.

-Quantia: Se subvenciona el 100% de la retirada fins a un màxim de 30.000 euros.

 

Annex II (per a activitats econòmiques)
-Es subvenciona part de la retirada d’amiant, la substitució de les cobertes i la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic.

-En el cas d’instal·lar fotovoltaica, serà necessari un pressupost de la instal·lació i la seva potència pic en el moment de la sol·licitud

-Es pot executar l’obra un cop presentada la sol·licitud.

-Concurrència competitiva: segons puntuació descrita a les bases.

-Persones beneficiàries: propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s’hagi desenvolupat una activitat econòmica i que continguin elements d’amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

-Quantia: El percentatge d’ajut per a la retirada amiant i substitució de les cobertes és del 40 %; + 20 % (per a petites empreses); + 10 % (per a mitjanes empreses). Sense superar:

 

Superfície coberta d’amiant

Import màxim subvencionable

Fins a 49 m2

2.000 €

de 50 m2 fins a 99 m2

40 €/m2

100 m2 fins a 499 m2

30 €/m2

de 500 m2 fins 999 m2

25 €/m2

a partir de 1.000 m2

20 €/m2

I en el cas d’instal·lació fotovoltaica:

Rang de potència

€/kWp

P > 100 kWp

262

10 > P <= 100 kWp

318

P <=10 kWp

534


BASES: https://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_mixtes/ajuts_amiant/ajuts_2023/resol_ACC_1435_2023.pdf

 

CONVOCATÒRIA: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=961055

 

Per a qualsevol consulta us podeu adreçar a l’ OFICINA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA sol·licitant hora: https://promocioterritorial.plaestany.cat/oficina-de-transicio-energetica/  o trucant al telèfon 972 573 550.