Acords adoptats pel Ple de data 14-12-2017

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’USOS DELS LOCALS MUNICIPALS DEL MUNICIPI DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el “Reglament d’usos dels locals i instal·lacions municipals de Sant Miquel de Campmajor”.

Segon.-  Exposar al públic el present acord al BOP de Girona, taulell d’anuncis de la Corporació i a la pàgina web, per un termini de 30 dies per tal que, en el seu cas, es puguin presentar reclamacions i suggeriments, advertint que en el cas que no se’n presentin, l’acord inicial esdevindrà definitiu.

 

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL DE L’EXERCICI 2018

ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmjor per a l’exercici 2018 i les seves Bases d’execució, el qual ascendeix a quantitat de 672.402,24 euros en l’estat de despeses i a 672.402,24 euros en l’estat d’ingressos.

Segon.- Aprovar la plantilla de personal per a l’exercici 2018 de l’Ajuntament de Sant Miquel de Campmajor.

Tercer.- Sotmetre l’acord d’aprovació inicial del Pressupost a un tràmit d’informació pública per un termini de 15 dies hàbils, a comptar del dia següent al de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Durant aquest termini els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, que haurà de resoldre-les en un termini d’un mes.

El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions, sense necessitat d’adoptar un nou acord.

Quart.- Aprovat definitivament el Pressupost General s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de la Província resumit per capítols, entrant en vigor un cop hagi estat publicat en la forma prevista en l’article 169 del TRLRHL.

Simultàniament, es remetrà còpia del Pressupost General definitivament aprovat a l’Administració de l’Estat i a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

Una còpia del pressupost es deixarà a disposició del públic, a efectes informatius, des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici.

 

APROVACIÓ DE LA MOCIÓ SOBRE L’ÚS DEL GLIFOSAT AL MUNICIPI DE SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR

ACORDS:

Primer.- L’eradicació de l’ús del glifosat al nostre municipi, trobant alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient. La decisió tindrà efectes immediats en tots els serveix i actuacions de l’Administració Local, i s’anirà introduint també en el sector privat a través de converses i gestions amb les empreses i els particulars que puguin estar fent servir el glifosat.

Segon.- L’ús d’herbicides com el glifosat serà substituït per mètodes no contaminants, que no danyin a la salut ni el medi ambient, incloent mètodes mecànics i tèrmics que ja es s’apliquen en la majoria dels països de la Unió Europea i amb major potencial de generació d’ocupació. També fins i tot el pasturatge.

Tercer.- Que es tingui en compte la voluntat de la població i de les entitats, en un veritable exercici de democràcia, així com el vetllar per la salut del medi i de les persones per damunt dels interessos particulars econòmics i/o de corporacions i multinacionals.

Quart.- Que s’iniciïn els treballs necessaris per a la transició, cap a una jardineria gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús de productes químics, les podes excessives, l’ús d’espècies no adaptades al medi, l’excés en el consum d’aigua (sobretot per gespes).

Cinquè.- Que les administracions competents actuïn davant de qualsevol cas de contaminació del medi i d’afectació a la salut de les persones.

Sisè.- Que es doni resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per les entitats com per els particulars, referents a l’aplicació del glifosat. Tant la Constitució en el seu article 45, el Conveni d’Aarhus així com la Llei 27/2006 que reconeixen el dret a la informació i a la participació pública per tenir accés a la justícia en matèria mediambiental.

Setè.- Per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador beneficiós a nivell supramunicipal, l’Ajuntament es dirigirà als ajuntaments de la comarca sol·licitant que prenguin mesures en la mateixa línia. Així mateix a administracions o empreses com Fomento, Renfe, FGC, etc a que deixin d’utilitzar aquests producte potencialment cancerigen.